Alles Guddes fir 2015

De Comite vum GAL wënscht all séngen Memberen e frout a glecklecht Joër 2015. Dest Joër feieren mer dem GAL séng 60 Joër, an de Comite huet och schon déi eng oder aaner Iwerraschung virbereed!