D' Kloterhaal as den 6. Januar rem op

Den 6. Januar 2015 em 18:30h. Komm déi nei Voien probéiren!
E schéint neit Joër 2015!