Happy New Year 2017

De ganzen Comite vum GAL wënscht all séngen Memberen e glécklecht neit Joër 2017!