Lizenz

Ab Januar 2017 MUSS all Jugendlechen den beim GAL klemmt oder trainiert eng Lizenz machen.
Fir esou eng Lizenz ze kréien, geet et duer bei de Médico ze goen(Rendez-vous am Viraus huelen).